REGULAMIN WYJAZDÓW / WARUNKI UMOWY

Pomiędzy „Master Tur” zwanym dalej Organizatorem, a Zamawiającym
Sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r

I. Zasady ogólne

1. Biuro zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych
w ofercie świadczeń.

2. Organizatorem jest Piotr Toczek Biuro Turystyki Master Tur,

które posiada Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka woj. małopolskiego nr Z/53/2010

oraz gwarancja ubezpieczeniową nr 01.494.966 w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. AXA z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51 na kwotę 113 878,80 zł , co stanowi równowartość 28 000 euro

Umowa ubezpieczenia obejmuje:

– pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, w przypadku gdy Ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

– zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną, w razie niewykonania zobowiązań umownych przez Ubezpieczającego.

Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Master Tur jest odpowiedzialne za organizację imprezy oraz współpracę z kontrahentami .

3. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyki „Master Tur” określają w nich udział Klientów
i stanowią integralną część UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH.

II. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i Sprzedającego UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH oraz opłaceniu zaliczki zgodnie
z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.

2. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę oraz inne osoby objęte Umową O Świadczenie Usług Turystycznych.

3. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów ustawowych.

4. Zasady regulujące współpracę pomiędzy Biurem Turystyki „Master Tur” a biurami turystycznymi sprzedającymi imprezy na jego rzecz, regulują inne umowy.

III. Warunki płatności

1. Zaliczki i przedpłaty pobierane są w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub usług turystycznych.

2. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3. Miejscem płatności jest biuro Organizatora, biuro pośredniczące
w sprzedaży imprez organizatora lub wskazany rachunek bankowy.

IV. Prawa i obowiązki klientów.

1. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej Umowy.

2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania
z fachowej pomocy opieki pilotów oraz rezydentów Organizatora.

3. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń pracowników Organizatora, umożliwiających realizację programu imprezy.

4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych, dowodu osobistego lub paszportu i jeżeli wymagają tego przepisy, wiz turystycznych, ważnych co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy.

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych dewizowych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i krajach tranzytowych, docelowych.

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie ustawowi
i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu

V. Ubezpieczenia

1. Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa w ramach ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2 000 Euro, KL (koszty leczenia) do kwoty 10.000 Euro

Uczestnik może za dodatkową opłatą zwiększyć zakres ubezpieczenia, jak również wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
z imprezy turystycznej, czy też dodatkowe ubezpieczenie bagażu. Biuro Master Tur nie pośredniczy w sprzedażach dodatkowych ubezpieczeń.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dolegliwości będące następstwem chorób przewlekłych. Osoby chore przewlekle mają obowiązek wykupienia dodatkowego ubezpieczenia KL i NNW oraz poinformowania o tym organizatora wyjazdu.

VI. Reklamacje

1. Klient może złożyć organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy listem poleconym na adres biura. Reklamacje przesłane mailem lub bez podania pełnych danych nie będą rozpatrywane.

2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność w stosunku do Uczestnika rezygnującego z imprezy w czasie jej trwania, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, niezawinionych przez Organizatora.

2. Organizator nie odpowiada za odstąpienie Uczestnika od umowy spowodowane zatrzymaniem go przez służby graniczne oraz za brak ważnych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (poniżej 70%) do 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, a w każdym czasie z przyczyn od Organizatora niezależnych i niezawinionych. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia uczestnikowi oferty zastępczej lub zwrotu całej wpłaty.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże pieniędzy, cennych przedmiotów, dokumentów pozostawionych bez opieki w hotelu bądź a autokarze.

VIII. Rezygnacja z imprezy

1. Rezygnacja Uczestnika z imprezy wymaga pisemnego oświadczenia.

2. Koszty ponoszone przez uczestnika w przypadku rezygnacji
z imprezy:

– w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy bez opłat

– W terminie poniżej 39 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora imprezy

3. Klient ma prawo do przeniesienie uprawnień wynikających umowy zakupionej wycieczki na osobę spełniająca warunki nie później niż do 10 dnia przed datą wycieczki.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych.

2. Sprawy sporne mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla Organizatora.